انتظارها به پایان رسید: الو پنجره را باز کن ویستا بست را صدا کن.

امروز "الو پنجره" وارد فاز جدیدی از فعالیت خود شد. ویستا بست امیدوار است تا با استفاده از این کمپین گامی در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی پیرامون در و پنجره یوپی‌وی‌سی و حفظ استانداردهای این صنعت در ایران بردارد.
مشروح این خبر