کارگاه نقاط قوت گلوپ

 
 
 
 
کارگاه نقاط قوت گلوپ  با همراهی آکادمی و انجمن بین المللی کوچینگ FCA، در شرکت ویستابست برگزار گردید.