الزامات فنی

مونتاژ

رعايت نکات فني ذيل در مونتاژ در و پنجره ها الزاميست :

پروفيل و متعلقات :

1. ساخت قاب در و پنجره با ابعادي بزرگتر از شاخه هاي توليدي شرکت ويستابست به هيچ عنوان مجاز نمي باشد.

2. تعبيه دو عدد شيار تخليه آب در هر بخش قاب از داخل پروفيل

نکته : منظور از قاب، هر پروفيلي اعم از فريم، سش و موليون که به عنوان چهارچوب اصلي پنجره ساخته شده است، مي باشد.

3. تعبيه شيار تخليه آب در پروفيل مياني ثابت (موليون) افقي زير بازشو ( هم راستا با شيار تخليه فريم در نماي بيرون )

نکته: براي موليونهاي استاتيکي که در جهت افقي استفاده مي شوند نبايد شيار تخليه آب تعبيه شود

4. رعايت فاصله شيار تخليه از گوشه داخل قاب با رعايت تقارن ( از هر طرف 3 تا 10 سانتيمتر )

5. تعبيه شيار تخليه آب از نماي بيرون قاب ( شيار تخليه بيرون و داخل حداقل 5/2 سانتيمتر با هم فاصله داشته باشند):

تا عرض 60 سانتيمتر يک عدد در وسط قاب

تا عرض 200 سانتيمتر دو عدد در کناره هاي قاب

تا عرض 300 سانتيمتر سه عدد ( تقارن حفظ شود. ) به همين ترتيب به ازاي هر 100 سانتيمتر افزايش عرض،

يک شيار اضافه شود.

6. قاب در بيرون بازشو نمي بايست شيار تخليه داشته باشد.

7. تعبيه شيار تخليه آب در لنگه بازشو ( همانند بند4 )

نحوه تعبيه شيار تخليه در پروفيل هاي ويستابست مطابق کاتالوگ فني

 

8. استفاده از گالوانيزه يکپارچه در ضلع دستگيره ( استفاده از گالوانيزه چند تکه و يا جوش داده شده در هيچ ضلعي

از در و پنجره مجاز نمي باشد. )

نکته : لازم است جاي دستگيره در و پنجره بر روي پروفيل گالوانيزه پانچ گردد.

9. استفاده از گالوانيزه با ضخامت ورق حداقل 5/1 ميليمتر

10.استفاده از گالوانيزه با ابعاد استاندارد پروفيل هاي ويستابست در تمامي اضلاع مطابق کاتالوگ فني

نکته : پيشنهاد مي گردد براي در و پنجره هاي با ابعاد بزرگ که داراي موليون مي باشند جهت جلوگيري از لرزش زياد و مقاومت در برابر فشار باد (ساختمان هاي بلند مرتبه) از موليون استاتيکي استفاده شود.

11. محل پيچ گالوانيزه دقيقاً بر روي تار خنثي پروفيل انجام شود، که روي تمامي پروفيل ها با خطي مشخص گرديده است.

12. رعايت طول گالوانيزه در پروفيل يو پي وي سي ( از هر طرف قسمت زهوار، يک سانتيمتر کوتاهتر باشد. گالوانيزه

پروفيل مياني ثابت (موليون) از هر طرف 6 ميليمتر کوتاهتر باشد. )

13. رعايت فاصله پيچ هاي گالوانيزه برروي پروفيل يو پي وي سي ( از ابتداي پروفيل 15 سانتيمتر و فاصله بين دو پيچ

براي پروفيل سفيد در نهايت 40 سانتيمتر و براي پروفيل رنگي در نهايت 30 سانتيمتر )

14. استفاده از نوار درزبندي با جنس EPDM و نقشه استاندارد ويستابست

15. استفاده از نوار درزبندي يک تکه به نحوي که درز نوار در ضلع افقي بالا باشد ( يک قطره چسب بين دو سـر نوار زده شود. )

16. مسـير عبور نوار درزبنـدي بين پروفيل مياني ثابت (موليون) و ساير پروفيل ها با فرز انگشـتي باز شـود و يا مـحل تلاقي بريده و چسـب زده شود.