معرفی مدیران

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، محمدجواد اقدامیان
مدیر کارخانه، علیرضا موسوی
مدیر تولید، محب زندی نژاد 
مدیر آزمایشگاه، طاهره شاهسوند
مدیرفنی، سیداکبر جوادالحسینی 
مدیر انبار، مسعود نصرتی 
مدیر منابع انسانی، ترگل خوشنویسان
مدیر انفورماتیک، نساء غلام زاده
مدیر فروش منطقه، مهدی ملکی
مدیر فروش منطقه، بهرنگ محبوبیان
مدیر فنی و کنترل کیفیت و مشاور فنی هیئت مدیره، بهروز پیرداوری
مدیر فنی، آموزش و کنترل کیفیت، مجتبی بیات
مدیر آموزش و کنترل کیفیت، مهرداد باشتنی
مدیر آموزش و کنترل کیفیت، امیر سبحانی