معرفی مدیران

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره محمدجواد اقدامیان

مدیر امور کارخانه علیرضا موسوی
مدیر امور برنامه ریزی استراتژیک امید معتمدی
مدیر امور انفورماتیک نساء غلام زاده
مدیر امور منابع انسانی هانیه جمشیدی
 
مدیر کنترل کیفیت طاهره شاهسوند
مدیر تولید محب زندی نژاد
مدیرفنی سیداکبر جوادالحسینی
مدیر انبار مسعود نصرتی