معرفی مدیران

رئیس هیئت مدیره، محمدجواد اقدامیان
مدیرعامل، محمود صداقت
مدیر کارخانه، علیرضا موسوی
مدیر تولید، محب زندی نژاد
مدیرفنی، سیداکبر جوادالحسینی 
مدیر انبار، مسعود نصرتی
مدیر منابع انسانی و اداری، مهسا مسعودی
مدیر انفورماتیک، نساء غلام زاده
مدیر مالی، محمد شفیعی
مدیر فروش منطقه، مهدی ملکی
مدیر فروش منطقه، بهرنگ محبوبیان
مدیر فنی و کنترل کیفیت و مشاور فنی هیئت مدیره، بهروز پیرداوری
مدیر فنی، آموزش و کنترل کیفیت، مجتبی بیات
مدیر آموزش و کنترل کیفیت، مهرداد باشتنی
مدیر آموزش و کنترل کیفیت، امیر سبحانی