معرفی مدیران

رئیس هیئت مدیره، محمدجواد اقدامیان
مدیرعامل، محمود صداقت
مدیر کارخانه، بهاالدین رحمتی زاده
قائم مقام مدیر کارخانه، علیرضا موسوی
مدیر تولید، محب زندی نژاد
مدیرفنی، سیداکبر جوادالحسینی 
مدیر انبار، مسعود نصرتی
مدیر منابع انسانی و اداری، مهسا مسعودی
مدیر انفورماتیک، نساء غلام زاده
مدیر مالی، محمد شفیعی
مدیر فروش منطقه، مهدی ملکی
مدیر فروش منطقه، بهرنگ محبوبیان
مدیر فنی و کنترل کیفیت و مشاور فنی هیئت مدیره، بهروز پیرداوری
مدیر فنی، آموزش و کنترل کیفیت، مجتبی بیات
مدیر آموزش و کنترل کیفیت، مهرداد باشتنی
مدیر آموزش و کنترل کیفیت، امیر سبحانی